Dataskydd

Har du ett dataskyddsärende, maila till: datask[et]nissedesign.com

På Gasser IT Consulting AB (NisseDesign) – OrgNr.: 559325-6711 spara vi ingen personuppgifter. Men om det skulle var så att vid undantag vi gör så kann du läsa hur vi behandlar dina uppgifter.

Vem är vi

Våran websida är: http://nissedesign.com

Nissedesign är en företagsnamn av Gasser IT Consulting AB – OrgNr.: 559325-67

kommentar

Just nu är det inga kommentarer tillåten på våran web sida.

media/bilder

bara web admin kan ladda up bilder på våran web sida

cookies

Det kan var så, att vi använder cookies, som kommer med WordPress – Nive.

lagring av personuppgifter

Just nu lagar vi inga personuppgifter alls.

mottagare

Via delar inga personupgifter med vem som helst.

dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onö- digt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de än-damål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Men eftersom vi spara inga uppgifter – så är det bara teoretiska rätter du har.

kontakta oss

Om du har några funderingar – du kann alltid kontakta oss: datask[et]nissedesign.com